De Glind en Barneveld

Rond 1858 werd er een twee klassige openbare school aan de Postweg in de buurtschap De Glind (Veluwe) gebouwd.  De leerlingen komen uit de verre omtrek: Achterveld, Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude en Lunteren. In 1920 stelde ds. van de Wal vast dat de catechisanten uit de buurtschap De Glind weinig Bijbels onderricht genoten. Hij stelde daarom voor om een christelijke school te stichten. Na onderzoek bleek, dat veel ouders christelijk onderwijs wensten. Gevolg: op 1 augustus 1921 werd de school als christelijke school heropend.

In Barneveld stichtten ouders in 1889 de eerste School met de Bijbel. De school gaat uit van de dolerenden en staat aan de Schoutenstraat. Na de financiële gelijkstelling wordt in 1922 de “Vereniging voor Hervormd Schoolonderwijs” opgericht. Omdat de meeste kinderen van de Openbare School overgaan naar de Hervormde School, werd de Openbare School omgevormd naar een Christelijke School, namelijk de Hervormde Julianaschool. Er werd toen elders een nieuwe Openbare School gebouwd. De school heeft in de piekjaren aan ruim 600 leerlingen onderwijs gegeven.

Toen de Prinses Julianaschool te klein werd voor het leerlingenaantal werd de Prinses Ireneschool gebouwd. Er werden vanaf dat moment wijken ingedeeld waaruit de kinderen werden verplicht om naar de betreffende school te gaan.

De eerste Hervormde School in De Glind werd opgenomen in de Vereniging Hervormde scholen in Barneveld.

In de loop van de jaren werden nieuwe Hervormde Scholen gebouwd, te weten de Prins Mauritsschool en de Prinses Margrietschool. De laatste twee scholen werden gebouwd in de wijk Oldenbarnevelt. Tot de beginjaren ’80 van de twintigste eeuw was één van de Hervormde predikanten uit Barneveld voorzitter van het schoolbestuur.

Medio jaren ’80 werd de vereniging een stichting. Het bestuur werd gevormd door een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). In het DB zat een ouderling met bijzondere opdracht, te weten de identiteit van de scholen, benoemd in samenspraak van het schoolbestuur met de kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Barneveld. In het AB zaten 5 ambtsdragers uit de Hervormde Gemeente van Barneveld.

Eind jaren ’90 werd de federatie Groot Barneveld opgericht. Dit was een samenwerkingsverband van Hervormde Scholen in Barneveld, Voorthuizen, Terschuur, Kootwijkerbroek, Stroe en Garderen. Na enkele jaren werd een poging gedaan om te komen tot een fusie. Deze kwam niet tot stand met name omdat er geen overeenstemming was ten aanzien van het overdragen van de financiële middelen. Gevolg was wel dat het bestuur van basisschool De Zaaier in Terschuur de school overdroeg aan de Hervormde scholen te Barneveld en De Glind. Enkele jaren later droeg het bestuur van de Schimmelpenninck van der Oyeschool de school eveneens over aan de Hervormde Scholen.

De Schimmelpenninck van der Oyeschool in Hoevelaken

De Schimmelpenninck van der Oyeschool wordt opgericht door baronesse M.C. Schimmelpenninck van der Oye, geboren Van Lynden. Zij zorgt ervoor, dat de kinderen uit Hoevelaken vanaf de tachtiger jaren van de negentiende eeuw naast openbaar onderwijs ook christelijk onderwijs kunnen genieten. Bijzonder feit is dat het monumentale deel van de school inclusief de grond, eigendom is van ‘De Drieslag’. Na deze fusies werd de naam Stichting Hervormde Scholen ‘De Drieslag’.

Bovenschools management

In 2012 werden de eerste besprekingen gevoerd om te komen tot een bovenschools management. De professionalisering van de organisatie en de administratieve last werd te groot voor bestuurders in hun vrije tijd.

In 2004 startte het bovenschools management met een algemeen directeur in deeltijd. In 2005 werd dit een fulltime functie ondersteund door een administratief medewerkster voor 16 uur.

Tijdens de voorbereiding voor de nieuwbouw van de huidige Prinses Amaliaschool werd besloten om een kindcentrum in eigen beheer te starten.

In 2010 startte de eerste locatie van Stichting Christelijke Kindcentra ‘De Drieslag’.

In de loop van de tijd werden er peuterspeelzalen geopend in de Willem Van Oranjeschool, de Prins Willem-Alexanderschool, de Koningin Julianaschool en de Schimmelpenninck van der Oyeschool.

In IKC Juliana, opening 1 november 2018, is een geïntegreerd kindcentrum gerealiseerd waar een doorgaande lijn is in de begeleiding van 0-12-jarigen.

Het is de bedoeling dat het kindcentrum ook binnen andere Hervormde Scholen doorontwikkeld tot IKC. Bij de komende renovatie van de Schimmelpenninck van der Oyeschool wordt naast een peuter opvanggroep ook een ruimte gecreëerd voor de kinderopvang en BSO.

In de loop van de tijd werd het stafbureau uitgebreid met een financieel medewerker en een externe financieel adviseur en na de start van het kindcentrum ook met administratieve medewerkers en een manager kindcentrum.

Nu en verder

In 2014 wijzigde de structuur van de Stichting in een Raad van Toezicht en een éénhoofdig bezoldigd College van Bestuur.  Daarnaast functioneert er een Identiteitsraad bestaande uit vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeente en een extern lid (theoloog).

Op dit moment beheert de stichting de volgende scholen en locaties:

  • Prins Willem-Alexanderschool; peuteropvang en BSO
  • Prinses Amaliaschool; kinder- en peuteropvang en BSO
  • Prinses Beatrixschool
  • IKC Juliana; kinder- en peuteropvang en BSO
  • Willem van Oranjeschool; peuteropvang en BSO
  • Schimmelpenninck van der Oyeschool; peuteropvang en BSO
  • De Zaaier

Op 1 januari 2020 is de Vereniging Hervormde Scholen Ede gefuseerd met De Drieslag en is de Stichting Hervormde Scholen Ede, Barneveld en omstreken ontstaan.

Peuterspeelzaal Duimelotje bij de Paasbergschool in Ede en peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang De Regenboog bij de Koepelschool maken per 1 januari 2021 deel uit van de Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag.