Statuten

In de statuten van de Stichting staat over de grondslag van onze scholen: De grondslag van de Stichting is het Woord van God naar de opvatting van de drie Formulieren van Enigheid. De Stichting erkent de Bijbel als door de Heilige Geest ingegeven, onfeilbaar en van Goddelijk gezag, en dus als historisch betrouwbaar. Zij gelooft, dat de Bijbel ook in de opvoeding moet zijn de enige en onfeilbare regel van al haar doen en laten, omdat de basiselementen van de opvoeding in de Bijbel zijn neergelegd.

De scholen en kindcentra van ‘De Drieslag’ zijn christelijke met een open karakter. Wij zien het als onze roeping om te getuigen van ons geloof in Jezus Christus. De grondslag van onze scholen is de Bijbel, het Woord van God. Kinderen van ouders die deze grondslag respecteren, zijn van harte welkom.

Identiteit in de praktijk

Onze scholen en kindcentra zijn herkenbaar als een christelijk. Elke schooldag wordt begonnen met gebed, het zingen van een psalm of geestelijk lied en het vertellen of bespreken van een bijbelverhaal. We hanteren de Herziene Statenvertaling (HSV).

We hechten waarde aan de drieslag; school-gezin-kerk. Daarom wordt de psalm die de leerlingen elke week leren die zondag daarna in de de participerende hervormde gemeentes gezongen.

We schenken uitgebreid aandacht aan de christelijke feestdagen. Op bid- en dankdag zijn er ’s ochtends speciale schooldiensten in de Hervormde Kerk (PKN) die we samen met de kinderen (vanaf groep 3) bijwonen. Ook sluiten we sommige projectweken af met een themadienst op zondag in de Hervormde Kerk (PKN).

Elk kind ontvangt een Bijbel bij het verlaten van de school in groep 8.

Het evangelie is binnen ‘De Drieslag’ norm en richtsnoer voor het onderwijs en de opvang in onze locaties. Dit komt tot uitdrukking in de wereldoriëntatie lessen, de taal- en de geschiedenisles, maar ook in de relatie tussen u en de school en tussen de kinderen onderling. In die geest onderwijzen en voeden we de kinderen op. Daarbij staat het grote gebod centraal: “De Heere God liefhebben met ons hart, met onze ziel en ons verstand en onze naaste als onszelf.”