Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen. De Raad ziet toe op het bestuur en heeft op diverse beleidsterreinen een goedkeurende rol. De Raad van Toezicht vergadert regelmatig. Dit gebeurt ter voorbereiding zonder de bestuurder en aansluitend met de bestuurder. Indien u contact wenst met de Raad van Toezicht dan kan dit door een mail te sturen naar rvt@dedrieslag.nl.

Dhr. V. (Vincent) de HeerSecretaris
Dhr. L.M. (Lennert) de PaterVoorzitter
Dhr. G. J. (Geert Jan) de WeertLid
Dhr. B. (Bert) MollemaLid
Dhr. A.J. (Bram) RoggeveenLid
Dhr. C. (Corné) KranenburgLid

Identiteitsraad

De Identiteitsraad adviseert het bestuur op beleidsterreinen die een directe relatie hebben met identiteit. De raad bestaan uit vertegenwoordigers van de participerende (hersteld) hervormde gemeentes. De identiteitsraad speelt tevens een rol bij het benoemen van directeuren. De identiteitsraad werkt conform een reglement dat door de Raad van Toezicht is goedgekeurd.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de scholen wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Medezeggenschapsraden (MR) van de scholen.

De GMR houdt zich bezig met nieuw en veranderend beleid voorzover dat van toepassing is voor alle scholen. Op een aantal beleidspunten is instemming noodzakelijk van de gehele GMR. Bij andere zaken is instemming van de personeelsgeleding of juist van de ouders noodzakelijk.

Naast instemming kunnen ook onderwerpen besproken worden waarbij aan één van de geledingen advies wordt gevraagd. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen voorzitter College van Bestuur en de GMR en de Raad van Toezicht met de GMR.

De notulen van de GMR zijn openbaar. Als u deze wilt lezen kunt u contact opnemen met de MR van de school waar uw kind op zit.

De Oudercommissie

De oudercommissie van het kindcentrum behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van uw kind(eren) en vertegenwoordigt de ouders. Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij ons gevoerd wordt, door adviezen te geven. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo adviseert de commissie bijvoorbeeld over de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, openingstijden, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenregeling en de prijzen van de kinderopvang.

Voor contact met de oudercommissie kunt u mailen naar: oc@kindcentradedrieslag.nl

 

Jaarrekening 2019

Het Bestuursverslag en de Jaarrekening 2019 zijn goedgekeurd door de accountant en via de link in te zien.

Bestuursverslag en jaarrekening 2019