UITGELICHT

Dankdag 7 november 2018

do 15 november - De scholen van De Drieslag hebben voedselpakketten ingezameld voor de voedselbank. Deze zi...

Lees meer »

DIVERSE INVALKRACHTEN

do 8 maart - www.dedrieslag.nl/media/bestanden/Avertentie2018maartinvalkrachten.pdf...

Lees meer »

LINKS

 

Wij bouwen een school in Zuid-Soedan:

www.wijbouweneenschool.nl


Hervormde Gemeente Barneveld:

www.hervormdbarneveld.nl 


Christelijke Kindcentra De Drieslag: www.kindcentradedrieslag.nl


Samenwerkingsverbanden: www.zeeluwe.nl
www.swvrijnengeldersevallei.nl

Plusklas De Drieslag

Binnen De Drieslag is het ons doel dat de kinderen (kinderopvang en onderwijs) tot leren komen en hun talenten ontwikkelen. Bij (hoog)begaafde leerlingen lijkt dit vanzelf te gaan. De valkuil is echter dat zij zich voor hun schoolwerk nauwelijks hoeven in te spannen, waardoor zij vaak niet tot werkelijk leren komen. De laatste jaren worden er aanpassingen in het lesstofaanbod gedaan, waarbij de lesstof gecompact wordt en er aan verrijkingstaken gewerkt wordt. Zolang er geen aanpassingen zijn in het onderwijs voor deze leerlingen, dan is de kans namelijk groot dat zij gaan onderpresteren.

(Hoog)begaafde leerlingen vinden soms niet de goede aansluiting in hun eigen groep. Regelmatig voelen zij zich niet begrepen door hun klasgenoten. Ze denken anders en sneller en hebben vaak andere interesses. Het kan zijn dat de motivatie van leerling afneemt, hij zich aanpast, faalangstig wordt en onder zijn niveau gaat presteren. Het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei heeft hierin een 5 deling gemaakt waarin de deskundigheid in relatie tot (hoog)begaafdheid naar voren komt:

 

In de bovenschoolse plusklas van De Drieslag worden sinds schooljaar 2013-2014 (hoog)begaafde leerlingen een dagdeel in de week begeleid. Daar kunnen zij samen met ontwikkelingsgelijken hun talenten verder ontwikkelen. Juist het contact met ontwikkelingsgelijken is belangrijk en wij zien dit als een toegevoegde waarde van de plusklas. Tijdens de gesprekken en opdrachten in ‘de tijd rond de Bijbel’, het werken aan projecten, opdrachten, experimenten, het doorzetten tijdens de Spaanse lessen, schaken en het spelen van spellen, leren de leerlingen van en met elkaar.  Zij ontwikkelen hun  werkhouding doordat zij moeite moeite moeten doen voor hun taken. Dit kan hun zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloeden. Het gaat in de plusklas dus niet alleen om het uitbreiden van kennis. Wij vinden het belangrijk dat (hoog)begaafde leerlingen leren denken (het stimuleren van een onderzoekende, reflectieve houding), leren leren (studievaardigheden zoals plannen en doorzetten) en leren leven (positief zelfbeeld, spiegeling met anderen).
 

Kenmerken van het aanbod in de plusklas

  1. Het aanbod is gericht op een duidelijke onderwijsbehoefte van een leerling, en heeft andere accenten dan wat de eigen school kan bieden.
  2. Het aanbod kenmerkt zich door de open vraagstellingen en de mogelijkheid tot creatief denken bij o.a. opdrachten, projecten, ‘Tijd rond de Bijbel’ en filosoferen.
  3. Het aanbod kenmerkt zich doordat de leerlingen in aanraking komen met opdrachten waarbij zij geen of nauwelijks basiskennis paraat hebben, zoals bijvoorbeeld bij rekenen en spelling.
  4. Het aanbod wordt in een kleinere groep aangeboden, omdat de leerdoelen in de plusklas een meer intensieve begeleiding vragen van de leerkracht (meer individuele aandacht richting leerling).
  5. Het aanbod kan erop gericht zijn om  het leren en het welbevinden te verbeteren, waardoor de leerling zijn of haar talenten ontwikkelt met behulp van het aangepaste onderwijsaanbod in de klas.
  6. Het aanbod vraagt om een leerkracht die opgeleid is tot Specialist Begaafdheid  voor de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

Doorgaande lijn

In de plusklas is het ons streven om een doorgaande lijn te bieden vanaf groep 5 tot en met groep 8. Dit doen wij bij Spaans, schaken, Groot Vooruitwerklab-opdrachten, Denktank-opdrachten, programmeren, Leren leren en Onderzoekend leren.

 

Aanmelding

Selectiecriteria leerlingen voor plusklas De Drieslag:

  • Het betreft leerlingen uit groep 5 t/m 8 van één van de scholen van De Drieslag
  • De leerling is hoogbegaafd:

               - uit het DHH is gebleken dat er sprake is van in het genoemde leer- en
                  persoonlijkheidseigenschappen,

               - en/of uit psychologisch onderzoek is gebleken dat de leerling een IQ>130 heeft,

               - en er is een didactische voorsprong van minimaal een jaar op ten minste twee vakgebieden,
                 namelijk begrijpend lezen, rekenen en/of spelling.

  • De leerlingen heeft het niveau van vereiste zelfsturing in zijn leerproces: kan komen tot zelfverantwoordelijk leren.
  • Naast het verrijkingsaanbod in de groep blijft er een ondersteuningsbehoefte bestaan.

 

De leerlingen worden aangemeld bij de bovenschoolse expertisegroep meer- en hoogbegaafdheid van stichting de Drieslag door de intern begeleider van de betreffende school.

 

Data plusklas 2019-2020

Er is wekelijks plusklas.

Bij een studiedag van de plusklasleerkracht is er geen plusklas.

De vakanties van de plusklas vallen gelijk met die van de Willem van Oranjeschool.

De leerlingen mogen de plusklas in principe eenmaal per jaar afzeggen om aan een activiteit van de eigen groep mee te kunnen doen. Schoolreisjes en religieuze vieringen vallen hierbuiten.

 

Plusklas De Drieslag 2019-2020

Locatie: Willem van Oranjeschool, Lange Voren 88, 3773 AS Barneveld

Groep 5-6-7:        donderdagochtend            8:30 uur – 11:45 uur

Groep 7-8:            dinsdagochtend                  8:30 uur – 11:45 uur

Plusklasleerkracht: Heleen Plenter, heleen@wvobarneveld.nl

 

 

U bevindt zich hier: Scholen » Plusklas

CONTACT

Stichting Hervormde Scholen De Drieslag
Lange Voren 88, 3773 AS Barneveld

Tel: 0342 478243
E-mail